เพียงพ่อก็พอเพียงเล่ม1
09:39 min.

by Sirivatana Foundation

  เพียงพ่อก็พอเพียงเล่ม2
08:21min.
by Sirivatana Foundation

  เพียงพ่อก็พอเพียงเล่ม3
09:55 min.

by Sirivatana Foundation
   
 
 
ทูลเกล้าถวายเงิน 30,000 บาท เพื่อสมทบทุนโครงการ
To Be Number One เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2554

 
 

จัดซื้อสิ่งของเพื่อบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมใน เขต
พื้นที่ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง มูลค่าของบริจาคทั้ง หมด
93,000 บาท


 

 
บริจาคเงินทูลเกล้าถวายโดยเสด็จพระราชกุศลมูลนิธิราช
ประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผ่านท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดฉะเชิงเทรานายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี เนื่องใน
วโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ครบ7 รอบ 84 พรรษา ณ
ศาลาประชาคม เฉลิมพระเกียรติวัดกลาง เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม
2554
 


 
มอบทุนการศึกษา โครงการส่งเสริม “คนเก่ง คนดี ที่ขาดแคลน
ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา” ให้แก่นักเรียนโรงเรียน พุทธิรังสี
พิบูล อ. บ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ได้รับการคัดเลือก
จำนวน 2 ทุน ทุนละ 50,000.-บาท ระหว่างปีการศึกษา 2554-
2557
 
 


น้อมเกล้าฯ ถวายสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อ
พระราชทานให้แก่โรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดน เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2554 ณ อาคารชัยพัฒนา


ส่งมอบสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อพระราช
ทานให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดน เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2554


งาน Book & Bright 2011 เมื่อวันที่
7-9 ธันวาคม 2554 ณ บริษัท
ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด


น้อมเกล้าฯ ถวายสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อ
พระราชทาน ให้แก่ โรงเรียน
(สพฐ) ในจังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 26 ธันวาึึึคม 2554