สั่งจองหนังสือ เพียงพ่อ ก็พอเพียง
ราคาชุดล่ะ 3,999 บาท จัดส่งชุดละ 4,199 บาท (1 ชุด มี 3 เล่ม)
 
 
  เพียงพ่อก็พอเพียงเล่ม1
09:39 min.

by Sirivatana Foundation

  เพียงพ่อก็พอเพียงเล่ม2
08:21min.
by Sirivatana Foundation

  เพียงพ่อก็พอเพียงเล่ม3
09:55 min.

by Sirivatana Foundation
   
 
 
เข้าเฝ้าสมเด็จพระ เทพฯ เป็นครั้งที่ 2
เพื่อทูลเกล้าถวายหน้งสือ เพียงพ่อก็พอเพียง จำนวน 100 ชุด
ตามพระราชอัธยาศัย เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555

 
 
ทูลเกล้าถวายเงิน 30,000 บาท เพื่อสมทบทุนโครงการ
To Be Number One เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2554

 
 

มูลนิธิศิริวัฒนาได้มอบหนังสือPOP UP ชุด
“เพียงพ่อก็ พอเพียง” (The Soul of Siam)
ให้แก่ ดร. ศราวุฒิ ศรีสกุล ผู้จัดการพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ ไนท์ ซาฟารี
จ.เชียงใหม่
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2555


 
 

จัดซื้อสิ่งของเพื่อบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขต
พื้นที่ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง มูลค่าของบริจาคทั้ง หมด
93,000 บาท 
มอบทุนการศึกษา โครงการส่งเสริม “ คนเก่ง คนดี ที่ขาดแคลน
ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา” ให้แก่นักเรียนโรงเรียน พุทธิรังสี
พิบูล อ. บ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ได้รับการคัดเลือก
จำนวน 2 ทุน ทุนละ 50,000.-บาท
ระหว่างปีการศึกษา 2554-2557
 

 
บริจาคเงินทูลเกล้าถวายโดยเสด็จพระราชกุศลมูลนิธิราช
ประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผ่านท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดฉะเชิงเทรานายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี เนื่องใน
วโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ครบ7 รอบ 84 พรรษา ณ
ศาลาประชาคม เฉลิมพระเกียรติวัดกลาง
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554
 
 

 
คุณพรเทพ สามัตถิยดีกุล ประธาน มูลนิธิศิริวัฒนา
ร่วมงานแถลงข่าวกับสมาคม ผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือ
แห่งประเทศไทย ในงาน “เทศกาล หนังสือครอบครัวนักอ่าน”
ณ. ศุนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555
 


 
มูลนิธิศิริวัฒนาได้ มอบหนังสือ POP UP ชุด
“เพียงพ่อก็พอเพียง” (The Soul of Siam)
ให้แก่โรงเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์
โดยผ่านนายเสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์
และนางสาว สุณี มังคลารัตนศรี ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2555
ณ. สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
 


 
มูลนิธิศิริวัฒนาได้มอบหนังสือPOP UP ชุด
“เพียงพ่อก็ พอเพียง” (The Soul of Siam)
ให้แก่ นายวสันต์ ขอดศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก
จ.เชียงใหม่
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2555
 


 
มูลนิธิศิริวัฒนาได้มอบหนังสือ POP UP ชุด
“เพียงพ่อก็พอ เพียง” (The Soul of Siam)
ให้แก่โรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก
โดยผ่านดร.เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศบาลนครพิษณุโลก
และนายเจริญเกียรติ เจริญชันษา ปลัดเทศบาลนครพิษณุโลก
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555
ณ. ห้องจุฬามณี 1 เทศบาลนครพิษณุโลก
 


 
คุณประเสริฐ พิพัฒนานันทิ ไปมอบหนังสือ “ เพียงพ่อก็พอเพียง “
ให้แก่ โรงเรียนในเขตจังหวัดอ่างทอง
ผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายวิศว ศะศิสมิต
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายปัญญา งานเลิศ
และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ๊กษา อ่างทอง
นายเพชรัตน์ นิ่มพันธุ์

ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๙๐
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555.
 


 
มูลนิธิ ศิริวัฒนา มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน
โรงเรียนวัดล่าง ( บวรวิทยายน 3 ) ต. บางปะกง อ. บางปะกง
จ. ฉะเชิงเทรา
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2555
 

 
มูลนิธิศิริวัฒนา ได้ มอบทุนการศึกษา
ที่โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล อ.บ้านโพธิ์ จ. ฉะเชิงเทรา
วันที่ 14 มิถุนายน 2555 โครงการส่งเสริม
“ คนเก่ง คนดี ที่ขาดแคลนการ ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา “
 
 


น้อมเกล้าฯ ถวายสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อ
พระราชทานให้แก่โรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดน เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2554 ณ อาคารชัยพัฒนา


ส่งมอบสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อพระราช
ทานให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดน เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2554


งาน Book & Bright 2011 เมื่อวันที่
7-9 ธันวาคม 2554 ณ บริษัท
ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด


น้อมเกล้าฯ ถวายสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อ
พระราชทาน ให้แก่ โรงเรียน
(สพฐ) ในจังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 26 ธันวาึึึคม 2554